• Središnjica

Knji­ga, ko­ju je na­pi­sao so­vjet­ski te­o­re­ti­čar i isto­ri­čar ša­ha J. I. Nej­štadt, po­sve­će­na je stva­ra­la­štvu is­tak­nu­tog ša­hov­skog mi­sli­o­ca, pr­vog zva­nič­nog pr­va­ka sve­ta Vi­lje­ma Štaj­ni­ca. Ona je na­sta­vak se­ri­je knji­ga o ša­hov­skim ko­ri­fe­ji­ma i nji­ho­vom me­stu u isto­ri­ji ša­ha. Autor upo­zna­je či­ta­o­ce s bo­ga­tim ša­hov­skim na­sle­đem Štaj­ni­ca, nje­go­vom sport­skom bi­o­gra­fi­jom i eta­pa­ma ži­vot­nog pu­ta.

Izučavanje stva­ra­la­štva kla­si­ka ša­hov­ske stra­te­gi­je ne­ma sa­mo sa­znaj­nu vred­nost. Lju­bi­te­lji­ma ša­ha, ko­ji te­že da se prak­tič­no usa­vr­ša­va­ju, knji­ga J. I. Nej­štad­ta bi­će od ve­li­ke ko­ri­sti.

 

Detalji
Autor/i Aron Isaevič Nimcovič
ISBN 978-86-7734-050-5
Godina izdanja 2007
Obim knjige 328
Format B5
Vrsta poveza Tvrd Povez Šiveno

Središnjica

  • Kod proizvoda: MPP236
  • Dostupnost: Na lageru
  • 13,75€

  • Bez PDV-a: 12,50€

Tagovi: Središnjica